Regulamin serwisu

Serwis internetowy dobryginekolog.info zwany dalej serwisem zlokalizowany jest pod adresem http://www.dobryginekolog.info.

Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.

Zamieszczanie oraz utrzymanie podstawowych informacji o placówkach ginekologicznych jest BEZPŁATNE.

Planuje się możliwość zamieszczania odpłatnie:

  • pełnej oferty placówki, wraz z galerią zdjęć, formularzem kontaktowym i linkiem do strony internetowej
  • wyróżnienie placówki na umieszczeniu jej na pierwszym miejscu w wynikach wyświetlania
  • rotacyjnej reklamy placówki na stronie głównej lub pozostałych podstronach serwisu

Zabronione jest zamieszczanie danych związanych ze stronami bądź podmiotami, których treść lub działalność jest sprzeczna z prawem.

Użytkownik oświadcza, że informacje zamieszczane przez niego w serwisie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw własności przemysłowej.

Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do treści oraz  zdjęć zamieszczanych w serwisie.

W przypadku, jeżeli właściciel serwisu w jakimkolwiek charakterze zostanie włączony w jakiekolwiek roszczenie, powództwo, proces, postępowanie, dochodzenie lub śledztwo, w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika danych w serwisie, wówczas Użytkownik zwróci właścicielowi serwisu niezbędne wydatki (w tym koszty spraw sądowych i koszty zastępstwa procesowego) w przypadku, kiedy właściciel serwisu będzie ponosił takie wydatki w związku z postępowaniem. Użytkownik zobowiązuje się również zwolnić z odpowiedzialności, chronić oraz zabezpieczać właściciela serwisu w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa przed jakimikolwiek szkodami, roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami oraz wydatkami powstałymi w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika danych w serwisie, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe zwrócić właścicielowi serwisu wszelkie wypłacone odszkodowania.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

  • poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
  • decyzje lub działania jakie użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w serwisie;
  • niewłaściwe działanie mechanizmów serwisu;
  • korzystanie przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika,
  • przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.

Wielokrotne dodawanie tych samych danych jest zabronione i skutkuje usunięciem wszystkich danych. Użytkownikowi korzystającemu z serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu, całości lub istotnej co do jakości lub ilości części bazy danych. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości bazy danych.

Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.

Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy" oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych firmy.

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronach internetowych serwisu.

 
Ostatnio oceniane placówki